ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เดิมชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งที่ 2 พื้นที่ ที่ตั้งวิทยาลัยฯ เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 202 ไร่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน จำนวน 100 ไร่ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  (วิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งที่ 2) พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2541 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย