การประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย