การอบรมช่างบริการ Big Bike

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย