การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย