การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติก ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย