การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย