ขั้นตอนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และสถานประกอบการ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย