ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.ย. 62

September 16, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื้อลูกจ้างชั่วคราว 2 ก.ย. 62

September 2, 2019/by admin

โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

August 26, 2019/by admin

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

August 24, 2019/by admin

ต้อนรับนักศึกษาจาก Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

August 24, 2019/by admin

การอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

August 24, 2019/by admin

การอบรมช่างบริการ Big Bike

August 24, 2019/by admin

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

August 21, 2019/by admin

ต้อนรับนักศึกษาจาก Shanxi Institute of Mechanicle and Electrical Engineering จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

August 20, 2019/by admin

คณะศึกษาดูงานจาก Guangxi Vocational and Technical College จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

August 20, 2019/by admin

โครงการสร้างความเป็นผู้นำ และ ความกล้าแสดงออก

August 20, 2019/by admin

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอน (Training Course for instructors, imo Model Course 6.09)

August 19, 2019/by admin

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีงานทำ

August 18, 2019/by admin

โครงการฝึกอบรม การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม INVENTOR)

August 18, 2019/by admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

August 17, 2019/by admin

การอบรมงานคอนกรีต และปูนซีเมนต์ แผนกก่อสร้าง

August 17, 2019/by admin

ตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

August 16, 2019/by admin

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพแกนกลาง สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

August 16, 2019/by admin

แผนกอิเล็กทรอนิกส์เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในงานอุตสาหกรรม

August 15, 2019/by admin

เข้ารับทุนต่อเนื่องมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง 1/2562

August 15, 2019/by admin
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย