งานบุคลากร

บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ผู้บริหาร

นายประทีป  จุฬาเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

นางสาวกัลยา  หาญชิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางปภาวรินท์  เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวคณัสนันท์  ศรีเกียรติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางดารารัตน์ อัศวสรรพวัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ข้าราชการครู

นายพัฒนา  อินทร์ประเสริฐ

ครูชำนาญการ

นายนรา  รักษาพล

ครูชำนาญการ

นางเกศนีย์  แก่กล้า

ครูชำนาญการ

นายมงคล  แก่กล้า

ครู

นายสุรินทร์  สมบัติ

ครู

นางสาวจุฬารัตน์  คำวาง

ครู

นางสาวณิชาภัุทร  สัตย์ซื่อ

ครู

นางสาวสุริยา  สนธิ

ครู

นายนฤพนธ์  นุตเจริญกุล

ครู

นางสาวทิพรัตุน์  ขุนรักษ์

ครู

นายอมร  นัทธีประเสริฐ

ครู

นายยศพนธ์  อินทรจันทร์

ครูผู้ช่วย

นายอัมพล  เจริญนนท์

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการครู

นายอภิชัย  โสภณสิริ

นางเรณุกา  เจริญกิจ

นางสาวแพรวพรรณ  ในเมือง

นายบัณฑิตศักดิ์  ศรีโสภา

นายศรายุทธ  ทบเนตร

นางสาวธนวัน  คุ้มเดช

นางธัญลักษณ์  เอกสุวรรณ

นางจุไรรัตน์  เทศบุตร

นายไพรัช  ปาหลวง

นางอรวรรณ  โสภาพ

นายพงษ์ชัยวัฒน์  งามสัน

นายคณิตศักดิ์  มอญเกิดแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  ประดับสุข

นางสาวอิศริญาพร  วรรณศิริ

นายจิรายุส  เรืองสมบัติ

นางสาวณฐวีร์  เฉลิมโชคชัย

นายถาวร  จันทร์มูล

นางสาวปนัดดา  กลัดสมบัติ

นายกิตติศักดิ์  เยาวภา

Click here to add your own text

ครูพิเศษสอน

นางสาวปัทมา  เมืองวัน

นางสาวจรรยา  อุไรวรรณ

นายประเทศ  พูนชัย

นางสาวสุกานดา  อาธนู

นายจักรพันธ์  บำรุงบ้านทุ่ง

นายศรัณย์  สง่าอินทร์

นายกิตติศักดิ์  ศรีชัยสุวรรณ

นางสาวรุ่งทิวา  หวังสุดดี

นางสาวปาลิกา  ปริศนา

นางอริสรา  บุญหล้า

นางณิชชาพัทธ์  นาเรือง

Miss Kencho  Dema

Miss Kencho  Dema

นายศักดินันท์  กลับกลาย

นายชวิน  ตั้งเซ็ง

นายพิชญ์รัฐ  จันทรครุธ

นายสายชล  อ่อนละออ

นายโยฮัน  มุณี

นายสุรชาติ  ถิ่นทัพไทย

นายสุทธินันท์  กลั่นขาว

นายฐาปนวัฒน์  ธงชัย

Miss Yang  Tingwei

นางสาวจินตนา  สมพันแพ

Click here to add your own text

Click here to add your own text

เจ้าหน้าที่

นางสาวจรรยา  ประสิทธิ์แพทย์

นางสาวภควพร  แซวดวงดี

นางสาวขวัญหทัย  นิติสวน

นางสลักจิตร  สีขาว

นางสาวปัญจมา  ชุมศรี

นางสาวพรรณราย  ศรีพรม

นางสาวรุจิรา  หิรัญรัตน์

นางสาวพัชรินทร์  จันทรา

นายวิสูตร  บุญยัง

นางสาวสุวรรณา  จิตร์ตั้งตรง

นางสาวปิยวรรณ์  พรรณา

นางสาวเจนมิตรา  ตุ่มหนแย้ม

นายธนวัฒน์ ชาวเนิน

นางสาวพิมพา  โคตรวงศ์

นางสาวจิราวรรณ  โชติช่วง

นางสาวอรุณกมล  นิติสวน

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย