งานบุคลากร

บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ผู้บริหาร

นายประทีป  จุฬาเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

นางสาวกัลยา  หาญชิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางปภาวรินทร์  เศษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวคณัสนันท์  ศรีเกียรติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางดารารัตน์ อัศวสรรพวัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ข้าราชการครู

นายนรา  รักษาพล

ครู คศ.2

นางเกศนีย์  แก่กล้า

ครู คศ.2

นายมงคล  แก่กล้า

ครู คศ.1

นายสุรินทร์  สมบัติ

ครู คศ.1

นางสาวจุฬารัตน์  คำวาง

ครู คศ.1

นางสาวณิชาภัุทร  สัตย์ซื่อ

ครู คศ.1

นางสาวสุริยา  สนธิ

ครู คศ.1

นายนฤพนธ์  นุตเจริญกุล

ครู คศ.1

นางสาวทิพรัตุน์  ขุนรักษ์

ครู คศ.1

นายอมร  นัทธีประเสริฐ

ครู คศ.1

นายยศพนธ์  อินทรจันทร์

ครูผู้ช่วย

นายอัมพล  เจริญนนท์

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการครู

นายอภิชัย  โสภณสิริ

พนักงานราชการ

นางเรณุกา  เจริญกิจ

พนักงานราชการ

นางสาวแพรวพรรณ  ในเมือง

พนักงานราชการ

นายบัณฑิตศักดิ์  ศรีโสภา

พนักงานราชการ

นายศรายุทธ  ทบเนตร

พนักงานราชการ

นางสาวศุภวรรณ  คุ้มเดช

พนักงานราชการ

นางธัญลักษณ์  เอกสุวรรณ

พนักงานราชการ

นางจุไรรัตน์  เทศบุตร

พนักงานราชการ

นายไพรัช  ปาหลวง

พนักงานราชการ

นางอรวรรณ  โสภาพ

พนักงานราชการ

นายพงษ์ชัยวัฒน์  งามสัน

พนักงานราชการ

นายคณิตศักดิ์  มอญเกิดแก้ว

พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  ประดับสุข

พนักงานราชการ

นางสาวอิศริญาพร  วรรณศิริ

พนักงานราชการ

นายจิรายุส  เรืองสมบัติ

พนักงานราชการ

นางสาวณฐวีร์  เฉลิมโชคชัย

พนักงานราชการ

นายถาวร  จันทร์มูล

พนักงานราชการ

นางสาวปนัดดา  กลัดสมบัติ

พนักงานราชการ

Click here to add your own text

Click here to add your own text

ครูพิเศษสอน

นางสาวปัทมา  เมืองวัน

ครูพิเศษสอน

นางสาวจรรยา  อุไรวรรณ

ครูพิเศษสอน

นายประเทศ  พูนชัย

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุกานดา  อาธนู

ครูพิเศษสอน

นายจักรพันธ์  บำรุงบ้านทุ่ง

ครูพิเศษสอน

นายศรัณย์  สง่าอินทร์

ครูพิเศษสอน

นายยุทธการ  เกี้ยงหนุน

ครูพเศษสอน

นายกิตติศักดิ์  ศรีชัยสุวรรณ

ครูพิเศษสอน

นางสาวรุ่งทิวา  หวังสุดดี

ครูพิเศษสอน

นางสาวปาลิกา  ปริศนา

ครูพิเศษสอน

นางอริสรา  บุญหล้า

ครูพิเศษสอน

นางณิชชาพัทธ์  นาเรือง

ครูพิเศษสอน

Miss Liu Qingjin

ครูพิเศษสอน

Miss Kencho  Dema

ครูพิเศษสอน

Miss Kencho  Dema

ครูพิเศษสอน

นายศักดินันท์  กลับกลาย

ครูพิเศษสอน

นายชวิน  ตั้งเซ็ง

ครูพิเศษสอน

นายพิชญ์รัฐ  จันทรครุธ

ครูพิเศษสอน

นายสายชล  อ่อนละออ

ครูพิเศษสอน

นายโยฮัน  มุณี

ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

We are great smart fast

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย