งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การค้าและประกอบธุรกิจ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย