งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย