ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

นายประทีป  จุฬาเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

นางสาวกัลยา  หาญชิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางปภาวรินท์  เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวคณัสนันท์  ศรีเกียรติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางดารารัตน์ อัศวสรรพวัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย