ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย