ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายอะเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประสารงานการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย