ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 1

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย