ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย