ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย