ประชุมความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย