ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย