พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย