ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย