ร่วมการประชุม การจัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย