ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย