โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย