ร่วมอบรมเขียนโปรแกรม PLC และ HMI พื้นฐาน

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย