ศึกษาดูงาน ณ ICHITAN Green Factory

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย