ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย