ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย