ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้านิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่องานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย