แนะแนวการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ณ โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร)

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย