โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย