ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย