๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘ ๑๘ ปี วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ๑๘ ปี วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ๑๘ ปี วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
11  หมู่  11  ต.หนองละลอก 
อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  21120 
โทร. 038- 892039  
โทรสาร.038-892292

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย lakkana1122@gmail.com Joomla 3.0 Template.