EEC

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

“EEC TVET CARRER CENTER : RAYONG”

.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

– เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา         ๐๓๘-๐๑๗๙๔๑

– เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ        ว่าที่เรือตรี ชูชีพ  อรุณเหลือง       ๐๘๑-๗๖๒-๓๖๔๗

– เบอร์โทรศัพท์รองผู้อำนวยการ   นางสาวกัลยา    หาญชิน             ๐๘๑-๓๗๙-๕๒๑๒

– เบอร์โทรศัพท์รองผู้อำนวยการ    นายวิเศษ          นาเรือง              ๐๖๔-๓๓๖-๘๔๐๙

– เบอร์โทรศัพท์รองผู้อำนวยการ    นายภูมิพัฒน์      แก้วมูล             ๐๘๘-๕๕๖-๔๑๕๑

๒.ที่ตั้งและสภาพพื้นที่

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคระยองแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล     หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐ (ตู้ ป.ณ. ๙ ปณจ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐) โทรศัพท์  ๐๓๘-๐๑๗๙๔๑ โทรสาร ๐๓๘-๐๑๗๙๔๒ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เขตติดต่อ

ทิศเหนือจรด  ที่ดินเอกชน

ทิศใต้จรด  ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านค่าย-นิคมพัฒนา

ทิศตะวันออกจรด  ที่ดินเอกชน

ทิศตะวันตกจรด  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง

๓.ประวัติความเป็นมา

 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคระยองแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่  ณ เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐ ตู้ปณ ๙ ปณจ. นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐)  ที่ตั้งวิทยาลัยเป็นที่ราชพัสดุ  เนื้อที่ ๒๐๒ ไร่  ซึ่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  ได้จัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ไร่ จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ และได้รับการอนุมัติให้มีการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๔๑  จำนวน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลการดำเนินงานดีเด่น  ดังนี้  ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับสถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา (สถานศึกษาขนาดกลาง)  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเด่น และได้รับสถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกจากสมศ.รอบสอง (๒๕๔๙-๒๕๕๒) ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๘๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา ๓ดี ระดับเหรียญทอง   และได้รับเกียรติบัตรผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา๒๕๕๔และ ๒๕๕๕ได้รับรางวัลเหรียญทองการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกจากสมศ. รอบสาม(๒๕๕๒-๒๕๕๕) ในระดับดีมาก (คะแนน ๙๓.๑๖ คะแนน)

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ขยัน   ประหยัด   ซื่อสัตย์   สามัคคี   มีวินัย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น  พัฒนา  จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจของสถานศึกษา 

๑)  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

๒)  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๓)  พัฒนา IT ในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการศึกษา การเรียนรู้อย่างแท้จริง

๔)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕)  จัดสร้างระบบความร่วมมือกับชุมชน โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานด้านอาชีพ

๖)  พัฒนาภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๒.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.  พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้เป็นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ๘  8 ประการ  ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีวินัย  สุภาพ   สะอาด  มีน้ำใจ

๔.  ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่สถานประกอบการต้องการ

๕.  พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  งานวิจัยให้ได้มาตรฐานในทุกสาขาวิชา

๖.  วางรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  ระบบบริหารโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

อัตลักษณ์

“คุณธรรมนำวิชาชีพ” ประกอบด้วย มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้ำใจ

–         มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยต่อตนเองและ

ต่อสังคม สะอาด คือปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

–         สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ไม่

ก้าวร้าวรุนแรงวางตนได้เหมาะสมตามวัฒธรรมไทย

–   มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ความทุกข์สุขของคนอื่น และพร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เอกลักษณ์

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี DVT ๑๐๐ % (สาขาเครื่องกลเรือ)

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรทวิภาคี (ปกติ)

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

1.สาขางาน ช่างยนต์

2.สาขางาน ช่างกลโรงงาน

3.สาขางาน ช่างซ่อมบำรุง

4.สาขางาน ช่างชิ่นส่วนยานยนต์

5.สาขางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

6.สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง

7.สาขางาน ช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

1.สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก

3.สาขางาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรทิวภาคี (ทวิศึกษา)

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

1.สาขางาน ช่างซ่อมบำรุง

2.สาขางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3.สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

1.สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.สาขางาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรทวิภาคี (ปกติ)

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

1.สาขางาน เครื่องกล

2.สาขางาน เทคนิคเครื่องกลเรือ

3.สาขางาน เทคนิคการผลิต

4.สาขางาน เทคนิคอุตสาหกรรม

5.สาขางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

6.สาขางาน ช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

1.สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์

3.สาขางาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรทิวภาคี (เทียบโอน)

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

1.สาขางาน เครื่องกล (ยนต์)

2.สาขางาน เทคนิคการผลิต

3.สาขางาน เทคนิคอุตสาหกรรม

4.สาขางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5.สาขางาน เมคคาทรอนิกส์

6.สาขางาน ช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

1.สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเตรียมความพร้อมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

สู่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor : EEC)

สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล Super Cluster และ New S-Curve  เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย

1.ความเป็นมา

ตามที่ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve)  ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve  ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่  เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี  โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ  ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณ ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่

ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จะดำเนินการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับ (New S-curve )อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวันและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม( First S-curve) ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มสถานประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สภาหอการค้าจังหวัดระยอง การนิคมแห่งประเทศไทย และ บริษัทเหมราช พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ในการผลิตช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การคัดเลือกและประเมินผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ

ผลการดำเนินการที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้รับการจ้างงานทั้งหมดด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. โดยทั่วไป อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนทุกคนผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากครูฝึกในสถานประกอบการ และได้ฝึกปฎิบัติงานจริง ตามแผนการฝึก รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกลจริงที่ใช้งานในกระบวนการผลิต  ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (Learn How to Learn) โดยผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้จากโครงงาน(Project Based Learning) ที่สถานศึกษาดำเนินการจัดทำร่วมกับสถานประกอบการ จากความสำเร็จ ด้วยการระดมความร่วมมือตั้งแต่นโยบาย ทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงระดับปฏิบัติ มีโครงสร้างระบบบริหารจัดการโครงการ   โดยให้ความสำคัญความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน จนเป็นสถานศึกษาต้นแบบของความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % รวมทั้งการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะทักษะการคิด การวิเคราะห์  การสื่อสาร รวมทั้งการมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย มีความเหมาะสมในการระดมทรัพยากรให้สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว และรองรับการเตรียมกำลังคนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อสร้างกำลังคนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาการเรียนรู้โลกของอุตสาหกรรมด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100% ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. และได้มีการนำมาใช้ในปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  ดังกล่าว ซึ่งในระยะต่อไป วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  มีเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม และ  ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

โดยสรุปวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมีความเหมาะสมในการพัฒนารองรับการเตรียมกำลังคนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  เพื่อสร้างกำลังคนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. สนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ในการพัฒนาผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของการประเทศด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการและการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 2. สอดรับกับนโยบายของรัฐ และกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำ และมีรายได้ตามสมรรถนะอาชีพ
 3. สนับสนุนนโยบาย การพัฒนาช่างเทคนิค ให้มีความรู้ทั้งทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม  นำไปสู่การเป็นคนเก่ง คนดี และมีวินัย
 1. สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ให้เป็นสถาบันเฉพาะทางที่ยึดโยงกับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประสบความสำเร็จในการนำรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา และมีโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดระยองลงนามความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 200 สถานประกอบการ

2.วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกสอดคล้องกับ (New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

สามารถรับรองการพัฒนากำลังคนได้ปีละ 10,000 – 15,000 คน ต่อปีสอดคล้องกับ(New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว

เชิงคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาเฉพาะทาง สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนสายปฏิบัติการ ระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปที่ต้องการอบรมความรู้เพื่อเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตามความต้องการของสถานประกอบการและตรงตามสมรรถนะอาชีพ ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการ และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  (New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว

4. แผนการดำเนินการ

แผนระยะสั้น ปีการศึกษา 2560

             –   หลักสูตรปกติ ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. และ ปวส. ผลิตกำลังคนได้ 600 คน/ปี

–   หลักสูตรระยะสั้นเปิดอบรมและออกใบรับรองคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพด้านมาตรฐานวิชาชีพ10,000 คน/ปี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐ และเอกชน

–   มาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการรับรองสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสถานประกอบการหน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐ และเอกชน

–   เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Central lab) เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ผลิตกำลังคนด้านต่างๆ รองรับ(New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว ใช้งบประมาณ  80,500,000 บาท

–   สร้างอาคารฝึกปฎิบัติงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  35,000,000 บาท

ข้อจำกัดที่ต้องได้รับการสนับสนุน   จำนวนครูที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน

แผนระยะกลาง ปีการศึกษา 2561-2563

 • เปิดสอนและอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงด้านควบคุม และ ซ่อมบำรุงเครื่องกล,ซ่อมบำรุงเครื่องวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ร่วมทั้งแขนกลหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม ไม่น้อย10,000 คน/ปี
 • เปิดสอนและอบรมหลักสูตรด้านการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวและบริการไม่น้อย 1,000 คน/ปี
 • หลักสูตรปกติ ระบบทวิภาคี ผลิตกำลังคนได้ 600 คน/ปี

–   เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Central lab) เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     ผลิตกำลังคนด้านต่างๆ รองรับ(New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว ใช้งบประมาณ  80,500,000 บาท

–   สร้างอาคารฝึกปฎิบัติงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  35,000,000 บาท

ข้อจำกัดที่ต้องได้รับการสนับสนุน  จำนวนครูที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 10 คนและสาธารณูปโภคที่รองรับ

การดำเนินโครงการ

แผนระยะยาว ปีการศึกษา 2564-2570

          ระบบทวิภาคี ผลิตกำลังคนได้ 1,000- 1,500 คน/ปี

 • หลักสูตรระยะสั้นเปิดอบรมและออกใบรับรองคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรด้านควบคุม และ ซ่อมบำรุงเครื่องกล,ซ่อมบำรุงเครื่องวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ร่วมทั้งแขนกลหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม ไม่น้อย15,000 คน/ปี
 • หลักสูตรด้านการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวและบริการไม่น้อย 1,000 คน/ปี
 • ข้อจำกัดที่ต้องได้รับการสนับสนุน จำนวนครูที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน

5.งบประมาณ 115,500,000 บาท

5.1. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Central lab) เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     ผลิตกำลังคนด้านต่างๆ รองรับ(New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว       80,500,000 บาท

5.2.เพื่อสร้างอาคารฝึกปฎิบัติงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  35,000,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตกำลังคน รองรับ(New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว

6.2 เกิดความร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครู และมีผู้ที่มีประสบการณ์จากสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา จากทั้งสถานประกอบการสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.3 เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Central lab) เพื่อรองรับแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     ผลิตกำลังคนด้านต่างๆ รองรับ(New S-curve ) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวัน  และ ( First S-curve) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยว

6.4 เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย